मानवाला नवी क्षितीज नेहेमीच भुरळ घालतात. जिंकण्याच आव्हान देतात
आणि मग प्रयत्नवादी मानव नेहेमीच ही आव्हाने स्वीकारतो, यशाची माळा त्याचीच असते...
अशी यशाची नवी शिखर गाठत असताना पाउलवाटांचे हमरस्ते होऊन आपल्याला जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवतात. पण ज्या मातीत घडलो त्या मातीचा दरवळणारा सूगंध तुम्ही कुठेही असा तुम्हाला मोहून टाकतो आणि आपलं मन धावतं जाते आपल्या गावाकडे.....
जगाच्या नकाशावर : औंध.. एक गावं !

स्त्रोत : गुगल नकाशे | जगाच्या नकाशावर .....
स्त्रोत : गुगल नकाशे

पुणे बेंगलोर महामार्गावर रहिमतपूर फाट्याला पूर्वेस वळून औंधला जाण्याचा मार्ग आहे. साताऱ्याहून औंधला जाण्यासाठी बसेस आहेत.

 

* सातारा - औंध :

 

अंतर - ४२.४ कि.मी.

वेळ : ५१ मिनिटे

 

* रहिमतपूर - औंध :

 

अंतर - १९.५ कि.मी.

वेळ : २६ मिनिटे

 

* कराड - औंध :

मार्ग क्र. १ :

अंतर - ४०.४ कि.मी.

वेळ : ५२ मिनिटे

राजाचे कुर्ले

मार्ग क्र. २ :

अंतर - ४८.९ कि.मी.

वेळ : १ तास २ मिनिटे

मसूर रोड आणि राजाचे कुर्ले

* पुणे - औंध :

मार्ग क्र. १ :

अंतर - १४९ कि. मी.

वेळ : २ तास ३५ मिनिटे

( राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ४ )

मार्ग क्र. २ :

अंतर - १५० कि. मी.

वेळ : २ तास ५२ मिनिटे

( राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ४ आणि वाठार कोरेगावं रोड )

* मुंबई - औंध :

मार्ग क्र. १ :

अंतर - ३२२ कि. मी.

वेळ : ४ तास ५९ मिनिटे

(मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवे आणि राष्ट्रीय महा. क्र.४)

मार्ग क्र. २ :

अंतर - ३४२ कि. मी.

वेळ : ५ तास ३५ मिनिटे

( कोची - पनवेल रोड / राष्ट्रीय महामार्ग क्र. १७ )

 

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ.

सातारा विभाग

औंध बस स्थानक वेळापत्रक

वडूज आगार

येणाऱ्या गाड्या

ठिकाण

जाणाऱ्या गाड्या 

१३.५०, ५.००.  

मुंबई ( परेल )

१९.१५,( ठाणे ),२०.००. 

-

पुणे

-

८.२५, ९.४५, १०.३५, १२.००, १३.३०,१५.३०, १७.१०, १९.३०.

सातारा

६.४५, ८.०५, ८.१५, ९.०५, १०.३५, ११.०५,१२.०५, १४.०५, १८.००.

७.४०, ८.४५, १०.४०, १३.४०, १४.५०,१५.३०, १७.१०, १८.३०, १९.३०.

वडूज

६.१५, ७.४५, ९.३०, १०.४५, ११.१५,१३.०५, १५.००, १५.३५, १७.४५, १८.३५.

८.१५, ९.००, ९.०५, १०.००, १०.३०, १३.०५,१४.४०, १६.००, १७.४०, १९.००, १९.३०.

पुसेसावळी

७.१०, ८.३०, ९.२५, १२.०५, १२.४५,१३.३०, १५.४५, १६.२५, १७.४५, १९.०५.

१०.००, १०.३०, १९.३०.

सांगली

७.१०, १३.३०, १५.४५.

८.३०, ९.१५, १६.००.

फलटण

९.००,( बारामती ),१४.०५, १७.४५.

९.००,१०.३०.

विटा

८.३०, १५.४५.

९.००, १४.४०, १६.०५, १७.४५.

कराड

८.३०, ९.२०,( इस्लामपूर ),९.४५, १२.४५, १६.२५.

८.२५, ९.००, १२.१०, १४.००, १६.२०,१९.००, २०.१५.

पुसेगांव

६.३५, ६.४५, ९.००, १२.२५,१४.०५,१६.०५, १७.४५.

१३.३०,१९.००.

कोरेगांव

८.१५,१०.०५.

११.००,१७.४०.

खबालवाडी

१०.३०, १०.१५.

९.२५, १४.००, १७.४०.

येळीव

९.००, १३.३५, १७.१५.

९.००

कान्हारवाडी

१७.४५.

स्त्रोत : इंटरनेट व औंध बसस्थानक | जगाच्या नकाशावर .....
औंध संस्थान प्रवेशव्दार
औंध प्रवेशव्दार
औंध बसस्थानक

रहिमतपूर हे औंधला सर्वात जवळचे रेल्वे स्टेशन १९.५ कि. मी. वरती आहे. तसेच कराड रेल्वे स्टेशन ४०.४ कि. मी. व सातारा रेल्वे स्टेशन ४२.४ कि. मी. आहे. या तिन्ही ठिकाणी संपूर्ण देशभरातून गाड्या येतात.

 

भारतीय लोहमार्ग संस्था - मध्य विभाग.

सातारा रेल्वे स्थानक वेळापत्रक

ट्रेन कोड

ट्रेन चे नावं

येण्याची वेळ

जाण्याची वेळ

विराम

दिवस

१०१८

चालुक्य एक्प्रेस

२३:०५

२३:०८

३ मि.

सोम.मंगळ.बुध.शुक्र.शनी.रवी.

१०१७

चालुक्य एक्प्रेस

०३:५७

०४:००

३ मि.

सोम.बुध.गुरु.शुक्र.शनी.रवी.

१०९७

एरानाकुलाम एक्प्रेस

०२:२२

०२:२५

३ मि.

शनी.

६५०६

गांधीधाम एक्प्रेस

१५:००

१५:०३

३ मि.

शनी.

६५३२

गरीब नवाझ एक्प्रेस

१५:००

१५:०३

३ मि.

शुक्र.

६५०५

Gimb sbc एक्प्रेस

०७:१०

०७:१३

३ मि.

मंगळ.

५०१८

Gkp Ltt एक्प्रेस

०८:००

०८:०३

३ मि.

सोम.मंगळ.बुध.गुरु.शुक्र.शनी.रवी.

२७७९

गोवा एक्प्रेस

००:४०

००:४५

५ मि.

सोम.मंगळ.बुध.गुरु.शुक्र.शनी.रवी.

०२७७९

Vsg Sbc लिंक एक्प्रेस

००:४०

००:४५

५ मि.

सोम.मंगळ.बुध.गुरु.शुक्र.शनी.रवी.

२७८०

गोवा एक्प्रेस

१९:१५

१९:२०

५ मि.

सोम.मंगळ.बुध.गुरु.शुक्र.शनी.रवी.

६५०८

जोधपुर एक्प्रेस

१५:००

१५:०३

३ मि.

सोम.बुध.

६५०७

जू बंगलोर एक्प्रेस

०७:१०

०७:१३

३ मि.

गुरु.शनी.

६५३३

Ju Ypr एक्प्रेस

०७:१०

०७:१३

३ मि.

बुध.

१०४९

कोल्हापूर एक्प्रेस

१०:५२

१०:५५

३ मि.

रवी.

१०३०

कोयना एक्प्रेस

१२:००

१२:०३

३ मि.

सोम.मंगळ.बुध.गुरु.शुक्र.शनी.रवी.

१०२९

कोयना एक्प्रेस

१६:४७

१६:५०

३ मि.

सोम.मंगळ.बुध.गुरु.शुक्र.शनी.रवी.

१०१२

महालक्ष्मी एक्प्रेस

२३:५५

२३:५८

३ मि.

सोम.मंगळ.बुध.गुरु.शुक्र.शनी.रवी.

१०११

महालक्ष्मी एक्प्रेस

०३:१२

०३:१५

३ मि.

सोम.मंगळ.बुध.गुरु.शुक्र.शनी.रवी.

१०४०

महाराष्ट्र एक्प्रेस

०८:००

०८:०३

३ मि.

सोम.मंगळ.बुध.गुरु.शुक्र.शनी.रवी.

१०३९

महाराष्ट्र एक्प्रेस

१९:२५

१९:२८

३ मि.

सोम.मंगळ.बुध.गुरु.शुक्र.शनी.रवी.

१०३९फ

महाराष्ट्र एक्प्रेस

उगम

मुक्काम

-

मंगळ.

२१४७

निझामुद्दीन एक्प्रेस

१२:३५

१२:३८

३ मि.

मंगळ.

२१४८

Nzm Kop एक्प्रेस

१२:०५

१२:०८

३ मि.

गुरु.

७३०५

Nzm लिंक एक्प्रेस

००:४०

००:४५

५ मि.

सोम.मंगळ.बुध.गुरु.शुक्र.शनी.रवी.

१०९८

पुणा एक्प्रेस

०१:१२

०१:१५

३ मि.

सोम.

१०२४

सह्याद्री एक्प्रेस

०२:२३

०२:२६

३ मि.

सोम.मंगळ.बुध.गुरु.शुक्र.शनी.रवी.

१०२३

सह्याद्री एक्प्रेस

०१:३७

०१:४०

३ मि.

सोम.मंगळ.बुध.गुरु.शुक्र.शनी.रवी.

१०३५

शरावती एक्प्रेस

०३:५७

०४:००

३ मि.

बुध.

१०३६

शरावती एक्प्रेस

२३:०५

२३:०८

३ मि.

गुरु.

२७८२

स्वर्ण जयंती

१२:०५

१२:०८

३ मि.

सोम.

२७८१

स्वर्ण जयंती

१२:३५

१२:३८

३ मि.

शुक्र.

६५३१

Ypr गरीब नवाज

०७:१०

०७:१३

३ मि.

सोम.

६५३४

Ypr जोधपुर एक्प्रेस

१५:००

१५:०३

३ मि.

रवी.

१०५०

अहमदाबाद एक्प्रेस

१६:००

१६:०३

३ मि.

शनी.

६२०९

Aii Mys एक्प्रेस

०७:१०

०७:१३

३ मि.

शुक्र.रवी.

६२१०

अजमेर एक्प्रेस

१५:००

१५:०३

३ मि.

मंगळ.गुरु.

रहिमतपूर रेल्वे स्थानक वेळापत्रक

५०१८

Gkp Ltt एक्प्रेस

०८:२५

०८:२७

२ मि.

सोम.मंगळ.बुध.गुरु.शुक्र.शनी.रवी.

१०३०

कोयना एक्प्रेस

११:२८

११:३०

२ मि.

सोम.मंगळ.बुध.गुरु.शुक्र.शनी.रवी.

१०२९

कोयना एक्प्रेस

१७:१४

१७:१५

१ मि.

सोम.मंगळ.बुध.गुरु.शुक्र.शनी.रवी.

१०४०

महाराष्ट्र एक्प्रेस

०८:२६

०८:२७

१ मि.

सोम.मंगळ.बुध.गुरु.शुक्र.शनी.रवी.

१०३९

महाराष्ट्र एक्प्रेस

१८:५०

१८:५२

२ मि.

सोम.मंगळ.बुध.गुरु.शुक्र.शनी.रवी.

१०३९फ

महाराष्ट्र एक्प्रेस

उगम

मुक्काम

-

मंगळ.

कराड रेल्वे स्थानक वेळापत्रक

१०१८

चालुक्य एक्प्रेस

२२:०७

२२:०८

१ मि.

सोम.मंगळ.बुध.शुक्र.शनी.रवी.

१०१७

चालुक्य एक्प्रेस

०४:५3

०४:५५

२ मि.

सोम.बुध.गुरु.शुक्र.शनी.रवी.

१०९७

एरानाकुलाम एक्प्रेस

०३:२८

०३:३०

२ मि.

शनी.

६५०६

गांधीधाम एक्प्रेस

१३:५९

१४:००

१ मि.

शनी.

६५३२

गरीब नवाझ एक्प्रेस

१३:५९

१४:००

१ मि.

शुक्र.

६५०५

गिंब sbc एक्प्रेस

०८:०८

०८:१०

२ मि.

मंगळ.

५०१८

Gkp Ltt एक्प्रेस

०९:१६

०९:१८

२ मि.

सोम.मंगळ.बुध.गुरु.शुक्र.शनी.रवी.

२७७९

गोवा एक्प्रेस

२३:४४

२३:४५

१ मि.

सोम.मंगळ.बुध.गुरु.शुक्र.शनी.रवी.

०२७७९

Vsg Sbc लिंक एक्प्रेस

२३:४४

२३:४५

१ मि.

सोम.मंगळ.बुध.गुरु.शुक्र.शनी.रवी.

२७८०

गोवा एक्प्रेस

२०:२३

२०:२५

२ मि.

सोम.मंगळ.बुध.गुरु.शुक्र.शनी.रवी.

६५०८

जोधपुर एक्प्रेस

१३:५९

१४:००

१ मि.

सोम.बुध.

६५०७

जू बंगलोर एक्प्रेस

०८:०८

०८:१०

२ मि.

गुरु.शनी.

१०३०

कोयना एक्प्रेस

१०:४३

१०:४५

२ मि.

सोम.मंगळ.बुध.गुरु.शुक्र.शनी.रवी.

१०२९

कोयना एक्प्रेस

१७:५८

१८:००

२ मि.

सोम.मंगळ.बुध.गुरु.शुक्र.शनी.रवी.

१०१२

महालक्ष्मी एक्प्रेस

२३:०१

२३:०३

२ मि.

सोम.मंगळ.बुध.गुरु.शुक्र.शनी.रवी.

१०११

महालक्ष्मी एक्प्रेस

०४:०८

०४:१०

२ मि.

सोम.मंगळ.बुध.गुरु.शुक्र.शनी.रवी.

१०४०

महाराष्ट्र एक्प्रेस

०९:१७

०९:१८

१ मि.

सोम.मंगळ.बुध.गुरु.शुक्र.शनी.रवी.

१०३९

महाराष्ट्र एक्प्रेस

१८:०८

१८:१०

२ मि.

सोम.मंगळ.बुध.गुरु.शुक्र.शनी.रवी.

१०३९फ

महाराष्ट्र एक्प्रेस

उगम

मुक्काम

 

मंगळ.

२१४७

निझामुद्दीन एक्प्रेस

११:३८

११:४०

२ मि.

मंगळ.

२१४८

Nzm Kop एक्प्रेस

१३:०६

१३:०८

२ मि.

गुरु.

७३०५

Nzm लिंक एक्प्रेस

२३:४४

२३:४५

१ मि.

सोम.मंगळ.बुध.गुरु.शुक्र.शनी.रवी.

१०९८

पुणा एक्प्रेस

००:१३

००:१५

२ मि.

सोम.

१०२४

सह्याद्री एक्प्रेस

०१:२३

०१:२५

२ मि.

सोम.मंगळ.बुध.गुरु.शुक्र.शनी.रवी.

१०२३

सह्याद्री एक्प्रेस

०२:५३

०२:५५

२ मि.

सोम.मंगळ.बुध.गुरु.शुक्र.शनी.रवी.

१०३५

शरावती एक्प्रेस

०४:५३

०४:५५

२ मि.

बुध.

१०३६

शरावती एक्प्रेस

२२:०७

२२:०८

1 मि.

गुरु.

२७८२

स्वर्ण जयंती

१३:०६

१३:०८

२ मि.

सोम.

२७८१

स्वर्ण जयंती

११:३९

११:४०

१ मि.

शुक्र.

६५३१

Ypr गरीब नवाज

०८:०८

०८:१०

२ मि.

सोम.

६२०९

Aii Mys एक्प्रेस

०८:०८

०८:१०

२ मि.

शुक्र.रवी.

६२१०

अजमेर एक्प्रेस

१३:५९

१४:००

१ मि.

मंगळ.गुरु.

स्त्रोत : इंटरनेट | जगाच्या नकाशावर .....
इंटरनेट
सातारा रेल्वे स्थानक
सातारा रेल्वे स्थानक
सातारा रेल्वे स्थानक
रहिमतपूर रेल्वे स्थानक
कराड रेल्वे स्थानक
गुगल जाहिरात
कराड रेल्वे स्थानक

* औंधला पोहचण्यासाठी 'राजा शिव छत्रपती शिवाजी महाराज राष्ट्रीय विमानतळ, कराड'
हे ४०.७ कि.मी. आंतरवरती, औंधला सर्वात जवळचे राष्ट्रीय विमानतळ आहे.

 

* 'पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, लोहगाव' हे औंध पासून १६२ कि. मी. आंतरवरती आहे.

 

* 'छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, मुंबई' हे औंध पासून ३१८ कि. मी. आंतरवरती आहे.

 

स्त्रोत : इंटरनेट | जगाच्या नकाशावर .....
इंटरनेट